Regulamin zakupów

Warunkiem skorzystania z usługi lotu widokowego lub lotu zapoznawczego jest akceptacja i przestrzeganie Regulaminu Zakupu oraz Regulaminu Lotów Widokowych.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem lotów oraz sprzedającym vouchery na loty widokowe i zapoznawcze jest Aeroklub Śląski z siedzibą w Katowicach (40-271), Lotnisko Muchowiec, NIP: 6340021636, Regon: 271951917, KRS: 0000100279.

2. Aeroklub Śląski zakłada, że każdy Klient i Pasażer podaje wszystkie informacje dotyczące zakupu, rezerwacji i wykonania lotu, zgodnie ze stanem faktycznym. Odpowiedzialność za skutki nieprawidłowych danych podanych podczas wypełniania formularzy i oświadczeń – ponosi wyłącznie Klient lub Pasażer.

3. Klient, przed realizacją zakupu vouchera powinien upewnić się, że stan zdrowia, wiek oraz ogólna kondycja psychofizyczna Klienta lub Pasażera umożliwia mu skorzystanie z usługi lotu widokowego lub lotu zapoznawczego. Jeśli okaże się, że ogólny stan zdrowia, kondycja psychofizyczna lub wiek, nie pozwalają Klientowi lub Pasażerowi na odbycie lotu, to ani Klientowi ani Pasażerowi nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności roszczenia o zwrot zapłaconej kwoty za bilet. Ze względu na ograniczenia eksploatacyjne statków powietrznych, dopuszczalna waga pasażera wynosi: dla lotu szybowcem - max. 100 kg, dla lotu samolotem ultralekkim DV-1 Skylark - 100 kg, dla samolotu Cessna 172S - 110 kg.

Definicje

4. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

a. Aeroklub – Aeroklub Śląski z siedzibą w Katowicach (40-271) Lotnisko Muchowiec, NIP: 6340021636, Regon: 271951917, KRS: 0000100279,

b. Klient – osoba, która na użytek własny lub na rzecz innego Pasażera kupuje bilet na lot widokowy lub voucher na lot zapoznawczy,

c. Pasażer – osoba, która po dokonaniu rezerwacji i okazaniu biletu lub vouchera, jest uprawniona do skorzystania z usługi,

d. Voucher – potwierdzenie zakupu usługi lotu widokowego lub zapoznawczego. Voucher jest bezimienny do momentu zarezerwowania lotu na konkretnego pasażera.

e. Okres ważności vouchera – okres czasu, w którym lot widokowy lub lot zapoznawczy musi zostać zarezerwowany.

Zakup vouchera

5. Klient kupuje w Aeroklubie lot widokowy lub lot zapoznawczy znajdujący się w ofercie Aeroklubu opublikowanej na stronie internetowej http://loty.katowice.pl.

6. Zakupu vouchera na lot można dokonać za pośrednictwem:

a. formularza zakupowego dostępnego na stronie internetowej http://loty.katowice.pl po kliknięciu na przycisk „do koszyka” znajdujący się przy opisanej usłudze,

b. e-mail: loty@aeroklub.katowice.pl,

c. telefonicznie pod numerem: 32 256 10 53,

d. osobiście w recepcji Aeroklubu Śląskiego.

7. Niezależnie od wybranej formy zakupu, Klienta obowiązuje niniejszy Regulamin.

8. Przed zakupem, Klient powinien zapoznać się z Regulaminem Lotów Widokowych dostępnym na stronie http://loty.katowice.pl. Zakup vouchera na lot jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Lotów Widokowych.

9. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uznaje się datę wpływu płatności na rachunek bankowy Aeroklubu lub z chwilą zaksięgowania jej przez operatora płatności PayU lub z chwilą wpłacenia jej w recepcji Aeroklubu lub z chwilą uregulowania płatności za pobraniem kurierowi.

Formy płatności

10. Zapłata za zakupiony voucher na lot może nastąpić:

a. Przelewem - wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego Aeroklubu, który zostanie przekazany w wiadomości email potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Aeroklubu, bilet lub voucher zostanie wysłany do Klienta.

b. Za pobraniem – Klient zapłaci kurierowi gotówką przy odbiorze przesyłki,

c. W recepcji Aeroklubu Śląskiego – Klient zapłaci gotówką lub kartą przy odbiorze vouchera.

d. Płatnością elektroniczną (tylko przy zakupie z wykorzystaniem formularza zakupowego na stronie sklepu internetowego) za pośrednictwem operatora płatności PayU:

• Przelewem elektronicznym,

• Kartą kredytową VISA lub MasterCard.

Formy odbioru lub dostawy vouchera

11. Voucher na lot można odebrać osobiście w recepcji Aeroklubu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

12. Voucher na lot może być wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas procesu zakupu. Wysyłka vouchera odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, w zależności od wybranej przez Klienta formy dostawy. Voucher na lot może zostać również dostarczony Klientowi w formie elektronicznej na podany w zamówieniu adres email.

13. Koszt dostawy wynosi:

a. 0,00 zł – przy odbiorze osobistym w Aeroklubie,

b. 10,00 zł – przesyłka paczkomatem firmy InPost,

c. 25,00 zł – przesyłka kurierska z opłaconym biletem lub voucherem,

d. 30,00 zł – przesyłka kurierska pobraniowa.

14. Aeroklub nada przesyłkę z voucherem w terminie do 48 godzin od otrzymania zapłaty za kupiony bilet lub voucher a w przypadku zakupu z płatnością kurierowi przy odbiorze, do 48 godzin od chwili potwierdzenia zamówienia.

Ważność i realizacja vouchera oraz rezerwacja terminu lotu

15. Okres ważności vouchera na lot jest podany opisie usługi oraz na druku vouchera. W tym czasie Klient lub Pasażer musi dokonać pierwszej rezerwacji terminu lotu, przy czym termin lotu może być późniejszy niż ważność vouchera.

16. Realizacja vouchera na lot następuje z chwilą rezerwacji terminu lotu w systemie rezerwacyjnym prowadzonym przez Aeroklub.

17. Realizacja vouchera na lot zapoznawczy jest możliwe w terminach, w których organizowane jest szkolenie zapoznawcze i po skompletowaniu minimum 2 osób chętnych na takie szkolenie w danym terminie.

18. Realizacja vouchera na lot widokowy jest możliwe w terminach, w których organizowane są loty widokowe i po skompletowaniu minimum 3 osób chętnych na taki lot w danym terminie.

19. Rezerwacji terminu lotu dokonuje Klient lub Pasażer na stronie internetowej http://loty.katowice.pl lub telefonicznie pod numerem 32 256 10 53.

20. Loty odbywają się w wyznaczonych przez Aeroklub terminach, przez cały rok.

21. Aeroklub zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby realizacja lotu nastąpiła w terminie jak najbardziej dogodnym dla Pasażera, niemniej nie jest w stanie zagwarantować jego realizacji w konkretnym dniu.

22. W celu zmiany terminu lotu na inny termin, Pasażer zobowiązany jest skontaktować się z Aeroklubem odpowiednio wcześniej, ale nie później niż na trzy dni robocze przed ustalonym terminem lotu. Takiej zmiany można dokonać maksymalnie 2 razy, z tym zastrzeżeniem, że po upływie terminu rezerwacji taka zmiana nie jest już możliwa.

23. Niezrealizowanie vouchera, jak również niedokonanie rezerwacji przed upływem terminu ważności vouchera oznacza odstąpienie od umowy oraz wygaśnięcie wszelkich praw z nią związanych i z tego tytułu nie przysługują ani Klientowi ani Pasażerowi żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaty za voucher.

24. W przypadku kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia vouchera a termin jego realizacji jeszcze nie minął i nie został on jeszcze zrealizowany, możliwe jest, ale wyłącznie na wniosek Klienta lub Pasażera i za okazaniem dowodu zakupu, wystawienie duplikatu biletu lub vouchera.

25. Pasażer ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń Aeroklubu.

26. Aeroklub może odmówić realizacji vouchera na lot, jeżeli Pasażer nie stosuje się do jego zaleceń dotyczących zachowania się w pobliżu statku powietrznego, na statku powietrznym oraz na terenie lotniska lub jeżeli znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną Pasażera. Decyzję o wykonaniu lub niewykonaniu lotu w powyżej opisanych sytuacjach podejmuje dowódca statku powietrznego.

27. Pasażer jest obowiązany do stawienia się w recepcji Aeroklubu (40-271 Katowice, Lotnisko Muchowiec) na 30 minut przed zarezerwowanym terminem lotu. Niestawienie się Pasażera lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 minut powoduje utratę uprawnień do realizacji vouchera, niezależnie od przyczyn, a więc także w przypadku spóźnienia lub niestawienia się z przyczyn losowych – o ile strony nie umówią się inaczej.

28. Aeroklub może odmówić wykonania lotu w przypadku braku odpowiednich warunków pogodowych lub w sytuacji w której występują inne przyczyny organizacyjne lub techniczne które nie zapewniają bezpiecznego wykonania lotu lub gdy występują inne przyczyny zewnętrzne uniemożliwiające wykonanie lotu. Wówczas Pasażer ustala z Aeroklubem nowy termin lotu. W takiej sytuacji Aeroklub nie pokrywa kosztów, jakie poniósł Klient lub Pasażer, zwłaszcza takich jak koszty transportu i zakwaterowania.

29. Powyższe stosuje się odpowiednio do sytuacji kiedy do niezrealizowania lotu doszło z przyczyn technicznych niezależnych od Aeroklubu, takich jak w szczególności awarie maszyn i urządzeń.

30. W przypadku osób małoletnich lub niemających pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest pisemna zgoda prawnych opiekunów małoletniego lub osoby niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych lub też obecność co najmniej jednego z opiekunów na miejscu, w którym realizowany jest lot. Brak dokumentu zgody lub nieobecność jednego z opiekunów są podstawą dla Aeroklubu do odmowy realizacji lotu.

Prawo Klienta do odstąpienia od umowy i rozpatrywanie reklamacji

31. W każdym wypadku, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, jeżeli bilet lub voucher nie został jeszcze zrealizowany lub zarezerwowany, Klient może odstąpić pisemnie od umowy i zrezygnować z realizacji vouchera bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Aeroklub pisemnie na adres: 40-271 Katowice, Lotnisko Muchowiec lub na adres poczty elektronicznej: loty@aeroklub.katowice.pl z wykorzystaniem wzoru "Oświadczenia o odstąpieniu od umowy" dostępnego na stronie http://loty.katowice.pl. Aeroklub zwróci Klientowi pieniądze na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność lub gotówką w recepcji Aeroklubu.

32. Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez Klienta od umowy przyjmuje się także niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty na rachunek bankowy Aeroklubu w terminie 5 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia vouchera lub dokonanie wpłaty w kwocie niższej niż podana wartość zamówienia.

33. Aeroklub zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia, każdą pisemnie zgłoszoną reklamację kierując się ochroną słusznego interesu Klienta lub Pasażera.

34. Ewentualne reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytej realizacji vouchera, Klient lub Pasażer zgłasza Aeroklubowi, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od chwili realizacji lotu lub od momentu, kiedy miał być zrealizowany.

35. Aeroklub nie ponosi odpowiedzialności za realizację vouchera, jeżeli w jego posiadanie wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona, o ile nie zostanie uprzednio powiadomiony o zagubieniu lub kradzieży vouchera. W takiej sytuacji bilet lub voucher traktuje się jako zrealizowany przez Pasażera.

36. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z realizacją usług Aeroklub zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do ich polubownego załatwienia, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania będą właściwe sądy powszechne.

Prawo Aeroklubu do odstąpienia od umowy

37. Aeroklub zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z Klientem umowy w sytuacji, kiedy realizacja vouchera na lot okazałaby się niemożliwa – wówczas Klientowi zwracana jest cała uiszczona opłata, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez Aeroklub ofertę alternatywną.

Ochrona danych osobowych

38. Administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 833 z późniejszymi zmianami) jest Aeroklub.

39. Dane osobowe Klienta i Pasażera są gromadzone przez Aeroklub wyłącznie w celach realizacji zakupu vouchera oraz wykonania lotu. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim.

40. Klientowi i Pasażerowi zawsze przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

41. Klient i Pasażer mogą w każdym czasie zażądać usunięcia ze zbiorów Aeroklubu swoich danych osobowych.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl