Regulamin Lotów Widokowych

Okres ważności vouchera na lot jest podany opisie usługi oraz na druku vouchera. W tym czasie Klient lub Pasażer musi dokonać pierwszej rezerwacji terminu lotu, przy czym termin lotu może być późniejszy niż ważność vouchera.

Realizacja vouchera na lot następuje z chwilą rezerwacji terminu lotu w systemie rezerwacyjnym prowadzonym przez Aeroklub.

Realizacja vouchera na lot zapoznawczy jest możliwe w terminach, w których organizowane jest szkolenie zapoznawcze i po skompletowaniu minimum 2 osób chętnych na takie szkolenie w danym terminie.

Realizacja vouchera na lot widokowy samolotem jest możliwe w terminach, w których organizowane są loty widokowe i po skompletowaniu minimum 3 osób chętnych na lot samolotem w danym terminie, przy czym jeden voucher jest ważny na jeden lot dla jednej osoby. Dotyczy to wszystkich źródeł dystrybucji voucherów.

Rezerwacji terminu lotu należy dokonać telefonicznie pod numerem 32 256 10 53.

Loty odbywają się w wyznaczonych przez Aeroklub terminach, przez cały rok.

Aeroklub zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby realizacja lotu nastąpiła w terminie jak najbardziej dogodnym dla Pasażera, niemniej nie jest w stanie zagwarantować jego realizacji w konkretnym dniu.

W celu zmiany terminu lotu na inny termin, Pasażer zobowiązany jest skontaktować się z Aeroklubem odpowiednio wcześniej, ale nie później niż na trzy dni robocze przed ustalonym terminem lotu. Takiej zmiany można dokonać maksymalnie 2 razy, z tym zastrzeżeniem, że po upływie terminu rezerwacji taka zmiana nie jest już możliwa.

Niezrealizowanie vouchera, jak również niedokonanie rezerwacji przed upływem terminu ważności biletu lub vouchera oznacza odstąpienie od umowy oraz wygaśnięcie wszelkich praw z nią związanych i z tego tytułu nie przysługują ani Klientowi ani Pasażerowi żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaty za bilet lub voucher.

W przypadku kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia biletu lub vouchera a termin jego realizacji jeszcze nie minął i nie został on jeszcze zrealizowany, możliwe jest, ale wyłącznie na wniosek Klienta lub Pasażera i za okazaniem dowodu zakupu, wystawienie duplikatu vouchera.

Pasażer ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń Aeroklubu.

Aeroklub może odmówić realizacji vouchera na lot, jeżeli Pasażer nie stosuje się do jego zaleceń dotyczących zachowania się w pobliżu statku powietrznego, na statku powietrznym oraz na terenie lotniska lub jeżeli znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną Pasażera. 

Pasażer jest obowiązany do stawienia się w recepcji Aeroklubu (40-271 Katowice, Lotnisko Muchowiec) na 30 minut przed zarezerwowanym terminem lotu. Niestawienie się Pasażera lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 minut powoduje utratę uprawnień do realizacji vouchera, niezależnie od przyczyn, a więc także w przypadku spóźnienia lub niestawienia się z przyczyn losowych – o ile strony nie umówią się inaczej.

Aeroklub może odmówić wykonania lotu w przypadku braku odpowiednich warunków pogodowych lub w sytuacji w której występują inne przyczyny organizacyjne lub techniczne które nie zapewniają bezpiecznego wykonania lotu lub gdy występują inne przyczyny zewnętrzne uniemożliwiające wykonanie lotu. Wówczas Pasażer ustala z Aeroklubem nowy termin lotu. W takiej sytuacji Aeroklub nie pokrywa kosztów, jakie poniósł Klient lub Pasażer, zwłaszcza takich jak koszty transportu i zakwaterowania.

Powyższe stosuje się odpowiednio do sytuacji kiedy do niezrealizowania lotu doszło z przyczyn technicznych niezależnych od Aeroklubu, takich jak w szczególności awarie maszyn i urządzeń.

W przypadku osób małoletnich lub niemających pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest pisemna zgoda prawnych opiekunów małoletniego lub osoby niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych lub też obecność co najmniej jednego z opiekunów na miejscu, w którym realizowany jest lot. Brak dokumentu zgody lub nieobecność jednego z opiekunów są podstawą dla Aeroklubu do odmowy realizacji lotu.

Wszystkie loty są realizowane z lotniska Katowice - Muchowiec.

Wnoszenie materiałów niebezpiecznych na pokład samolotu lub szybowca jest zabronione.

Pilot może odmówić lotu pasażerowi, który:

  • jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i swoim zachowaniem może powodować zagrożenie bezpieczeństwa lotu,
  • zakłóca porządek publiczny,
  • zachowuje się w sposób gorszący dla innych,
  • powoduje zagrożenie swojego życia lub zdrowia oraz życia lub zdrowia załogi statku powietrznego,
  • swoim zachowaniem utrudnia czynności załodze statku powietrznego,
  • posiada stopień upośledzenia fizycznego lub umysłowego w ocenie pilota nie gwarantuje bezpieczeństwa na pokładzie podczas lotu,
  • posiada wzrost, gabaryty ciała, które nie zapewniają właściwego zajęcia miejsca w kabinie statku powietrznego,
  • waga pasażera narusza warunki odpowiedniego wyważenia statku powietrznego.

Uwaga!

Ze względu na ograniczenia eksploatacyjne statków powietrznych, dopuszczalna waga pasażera wynosi: dla lotu szybowcem - max. 100 kg, dla lotu samolotem ultralekkim DV-1 Skylark - 100 kg, dla samolotu Cessna 172S - 110 kg.

O wykonaniu lotu lub odmowie wykonania lotu zawsze ostatecznie decyduje dowódca statku powietrznego.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl