Regulamin Lotów Zapoznawczych i Widokowych

Loty zapoznawcze i widokowe odbywają się na podstawie niniejszego regulaminu. 

Zakup vouchera na lot jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz Regulaminu zakupów. 

Okres ważności vouchera jest podany w opisie usługi oraz na druku Vouchera. W tym czasie Klient lub Pasażer musi dokonać rezerwacji terminu lotu, przy czym termin lotu może być późniejszy niż data końcowa Okresu ważności Vouchera. 

Realizacja Vouchera następuje z chwilą rezerwacji terminu lotu w systemie rezerwacyjnym prowadzonym przez Aeroklub.

Realizacja Vouchera na lot zapoznawczy jest możliwa w terminach ustalanych indywidualnie w porozumieniu z pasażerem.

Realizacja Vouchera na lot widokowy samolotem jest możliwa w terminach, w których organizowane są loty widokowe i po skompletowaniu minimum 2 osób chętnych na lot samolotem w danym terminie, przy czym jeden Voucher jest ważny na jeden lot dla jednej osoby. Dotyczy to wszystkich źródeł dystrybucji Voucherów.

Rezerwacji terminu lotu należy dokonać przez stronę Rezerwacja lotu - Aeroklub Śląski - sklep online (loty.katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem 32 256 10 53.

Loty odbywają się w wyznaczonych przez Aeroklub terminach, przez cały rok.

Aeroklub zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby realizacja lotu nastąpiła w terminie jak najbardziej dogodnym dla Pasażera, niemniej nie jest w stanie zagwarantować jego realizacji w konkretnym dniu.

W celu zmiany terminu lotu na inny, Pasażer zobowiązany jest skontaktować się z Aeroklubem odpowiednio wcześniej, ale nie później niż na trzy dni robocze przed ustalonym terminem lotu. Po upływie tego terminu zmiana terminu lotu nie jest już możliwa i z tego tytułu nie przysługują ani Klientowi ani Pasażerowi wobec Aeroklubu żadne roszczenia na jakiejkolwiek podstawie prawnej, w szczególności roszczenie o zwrot pieniędzy za niewykorzystany Voucher. 

W przypadku odwołania lotu z przyczyn niezależnych, gdy data ważności Vouchera upływa w tym czasie, okres ważności Vouchera zostaje wydłużony o 6 miesięcy i w tym czasie należy dokonać następnej rezerwacji. Jeśli pasażer w tym czasie nie dokona kolejnej rezerwacji, Voucher traci ważność.

W przypadku niedokonania rezerwacji terminu lotu przed upływem Okresu ważności Vouchera, Klientowi przysługiwać będzie wobec Aeroklubu roszczenie o zwrot pieniędzy za niewykorzystany Voucher, przy czym Aeroklubowi przysługiwać będzie prawo do potrącenia wydatków poniesionych w związku z realizacją umowy, w tym również podatku naliczonego, gdyby Aeroklub nie mógł już dokonać jego korekty albo, za dodatkową opłatą wynoszącą 20% wartości Vouchera, Klient może wydłużyć Okres ważności Vouchera na każdy kolejny Okres ważności wynoszący 12 miesięcy.

W przypadku kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia Vouchera a Okres ważności Vouchera jeszcze nie minął i nie został on jeszcze zrealizowany, możliwe jest, ale wyłącznie na wniosek Klienta lub Pasażera i za okazaniem dowodu zakupu, wystawienie duplikatu Vouchera.

Warunkiem realizacji lotu jest oddanie Aeroklubowi oryginału Vouchera - o ile ma on formę tradycyjną. 

Pasażer ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń Aeroklubu wyrażonych w jakiejkolwiek formie.

Aeroklub może odmówić realizacji Vouchera, jeżeli Pasażer:


- nie stosuje się do jego instrukcji, zaleceń, wskazówek lub poleceń - dotyczących zachowania się w pobliżu statku  powietrznego, na statku powietrznym oraz na terenie lotniska lub

- znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną, swoim zachowaniem może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lotu,

- zakłóca porządek publiczny,

- zachowuje się w sposób gorszący dla innych,

- powoduje zagrożenie swojego życia lub zdrowia oraz życia lub zdrowia osób trzecich, w tym załogi statku powietrznego,

- swoim zachowaniem utrudnia czynności załodze statku powietrznego,

- posiada stopień upośledzenia fizycznego lub umysłowego, który w ocenie pilota nie gwarantuje bezpieczeństwa na pokładzie podczas lotu,

- posiada wzrost lub gabaryty ciała, które nie zapewniają właściwego zajęcia miejsca w kabinie statku powietrznego, 

- posiada wagę, która może naruszyć warunki odpowiedniego wyważenia statku powietrznego. 

W sytuacji odmowy przez Aeroklub realizacja Vouchera z przyczyn, o których mowa powyżej, nie przysługują ani Klientowi ani Pasażerowi wobec Aeroklubu żadne roszczenia na jakiejkolwiek podstawie prawnej, w szczególności roszczenie o zwrot pieniędzy za niewykorzystany Voucher. 

Przed zakupem Vouchera, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami dotyczącymi dopuszczalnego wzrostu, gabarytów ciała oraz wagi Pasażera w statkach powietrznych dostępnymi w niniejszym Regulaminie. 

Aeroklub może odmówić realizacja Vouchera w przypadku braku odpowiednich warunków pogodowych lub w sytuacji w której występują inne przyczyny organizacyjne lub techniczne które nie zapewniają bezpiecznego wykonania lotu lub gdy występują inne przyczyny zewnętrzne uniemożliwiające wykonanie lotu. Wówczas Pasażer ustala z Aeroklubem nowy termin lotu, nawet po upływie Okresu ważności Vouchera. W takiej sytuacji Aeroklub nie pokrywa kosztów, jakie poniósł Klient lub Pasażer w związku z realizacją Vouchera, zwłaszcza w szczególności takich jak koszty transportu i zakwaterowania.

Postanowienie akapitu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do sytuacji, w której do niezrealizowania Vouchera doszło z przyczyn technicznych niezależnych od Aeroklubu, takich jak awarie statków powietrznych, maszyn lub urządzeń.

Pasażer jest zobowiązany do stawienia się w recepcji Aeroklubu (40-271 Katowice, Lotnisko Muchowiec) na 30 minut przed zarezerwowanym terminem lotu. Niestawienie się Pasażera w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 minut powoduje utratę uprawnień do realizacji Vouchera, niezależnie od przyczyny niestawiennictwa lub spóźnienia, a więc także w przypadku  spóźnienia lub niestawienia się z przyczyn losowych - o ile strony wyraźnie nie umówią się inaczej.

W przypadku osób małoletnich lub niemających pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest pisemna zgoda prawnych opiekunów małoletniego lub osoby niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych lub też obecność co najmniej jednego z opiekunów na miejscu, w którym realizowany jest lot. Brak dokumentu zgody lub nieobecność jednego z opiekunów prawnych na miejscu, w którym realizowany jest lot, są podstawą dla Aeroklubu do odmowy realizacji Vouchera.

W sytuacji odmowy przez Aeroklub realizacji Vouchera z przyczyn, o których mowa powyżej, nie przysługują ani Klientowi ani Pasażerowi wobec aeroklubu żadne roszczenia na jakiejkolwiek podstawie prawnej, w szczególności roszczenie o zwrot pieniędzy za niewykorzystany Voucher. 

Wszystkie loty zarówno zapoznawcze jak i widokowe, są realizowane z lotniska Katowice - Muchowiec.

Wnoszenie materiałów niebezpiecznych na pokład statku powietrznego jest zabronione.

Uwaga!

Ze względu na ograniczenia eksploatacyjne statków powietrznych, dopuszczalna waga pasażera wynosi: dla lotu szybowcem - max. 100 kg, dla lotu samolotem Tecnam P2002/92 - 100 kg, dla samolotu Cessna 172S - 110 kg.

O wykonaniu lotu lub odmowie wykonania lotu zawsze ostatecznie decyduje dowódca statku powietrznego.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl